Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Số tư liệu: 07/2018/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 01-3-2018
Tệp đính kèm: 07-2018-TT-BGDDT-010318.doc

29/06/2018