Thứ tư, ngày 12/12/2017

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa thông báo “Đăng ký tham gia tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và hệ số biến động giá đất thị trường (lần 3)”

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): 3c00qS