Thứ tư, ngày 12/12/2017

Mời đăng ký tham gia tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và hệ số biến động giá đất thị trường (lần 2)

Mời đăng ký tham gia tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và hệ số biến động giá đất thị trường (lần 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo mời các đơn vị tham gia tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và hệ số biến động giá đất thị trường, chi tiết tại Công văn 780/STNMT-GĐBTTĐC kèm theo.

05/03/2019