Thứ tư, ngày 11/01/2017

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh v/v bãi bỏ Quyết định 35A/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất...

  • Từ khóa
Gửi ý kiến
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*): BH5Sre

Tin khác