Thứ tư, ngày 11/01/2017

Đăng ký tài khoản dành cho cá nhân

Đăng ký tài khoản dành cho cá nhân

Chức năng tạo mới một Tài khoản cho cá nhân để sử dụng trong việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. 

28/08/2018

Đăng ký tài khoản dành cho tổ chức

Đăng ký tài khoản dành cho tổ chức

Video hướng dẫn tạo mới một Tài khoản cho tổ chức để sử dụng trong việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. 

 

28/08/2018

Soạn và nộp hồ sơ trực tuyến

Soạn và nộp hồ sơ trực tuyến

Video hướng dẫn công dân, tổ chức soạn và nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục mức độ 3, 4.

28/08/2018

Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu

Video hướng dẫn đổi mật khẩu đăng nhập.

28/08/2018

Bổ sung hồ sơ

Bổ sung hồ sơ

Video hướng dẫn bổ sung hồ sơ.

28/08/2018