Kết quả giải quyết Hồ sơ tỉnh Khánh Hòa đến tháng
Đã tiếp nhận: hồ sơ
Đã giải quyết: hồ sơ
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00, )